•  آیا تمام ترکیبات الکی در محصولات آرایشی بهداشتی بد و مضر هستند؟

  وقتی که میخواهیم یک محصول مراقبتی پوست مثل تونر یا شوینده بگیریم یکی از مواردی که اخیرا در ترکیبات محصولات بحث برانگیز شده است  و سعی میکنیم به آن دقت کنیم، الکل هایی هستند که در ترکیبات این محصولات بکار رفتنه اند. سعی میکنیم حدالمقدور از وجود الکل در ترکیبات آن محصولاتی که میخریم فرار کنیم . ولی خوب نگران نباشید همه الکلها بد و مضر برای پوست نیستند و ثابت نشده است و در حد بحث است

   الکل های مواد آرایشی بهداشتی دو نوع دارند ، مضر و بی ضرر

  لیست الکل های خوب و بد در لوازم آرایشی بهداشتی برای پوست

  نوع اول الکلهای سبک و به عبارتی مضر برای پوست هستند : لیست الکل های مضر:

  • Denat alcohol
  • methanol
  • isopropyl alcohol
  • benzyl alcohol
  • SD alcohol,
  • Denaturated alcohol
  • Alcohol denat
  • Ethanol
  • Ethyl alcohol

   

  لیست الکل های خوب و بد در لوازم آرایشی بهداشتی برای</p>... </div></li> </ul> </form> </div>
</div>
</div><div id=