پنج شنبه, 21 آذر 1398

تلگرام رنگلپیج اینستاگرام رنگل

سیاست های زنانه | قسمت دوم

فروردين 28, 1397

سیاست های زنانه ای که هر خانمی باید بداند 

 

سیاست زنانه قسمت دوم

 

1.
درست بایستید و بنشینید نوع راه رفتن شما میزان اعتماد به نفس‌تان را نشان می‌دهد؛ بنابراین برای ایستادن و نشستن موزون و درست تمرین كنید.

2.
هیچ‌وقت در مهمانی‌ها یا اماكن عمومی به كسانی كه به هر دلیلی متفاوت هستند زل نزنید. این كار زننده، شما را از جمع باكلاس‌ها به‌راحتی بیرون می‌كند.

3.
در گوشی حرف زدن با دوستان صمیمی یا همسرتان حركت زشتی است كه عدم آشنایی شما به آداب معاشرت را نشان می‌دهد؛ پس از آن دوری كنید.
4.
موقع غذا خوردن صحبت نكنید و برای بیشتر خوردن عجله نداشته باشید.

5.
موقع صحبت با تلفن همراه یا دوستان و خانواده‌تان هیچ‌وقت صدای‌تان را بالا نبرید.

6.
ﮔﻞﮔﻔﺘﻦوﮔﻞﺷﻨﻔﺘﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞﮐﻮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢو ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﻢ: ﻋﺰﯾﺰم دوﺳـﺘﺖ دارم. ﺑﻌﺪاز ﻟﺤﻈﺎﺗﯽﭘﺎﺳﺦﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ: ﻋﺰﯾﺰم دوﺳﺘﺖ دارم. ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮﻣﯽآورﯾﻢ: از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم. ﺑﻌﺪاز ﻟﺤﻈﺎﺗﯽﭘﺎﺳﺦﻣﯽﺷـﻨﻮﯾﻢ: از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم.
ﻫﻤﺴـﺮ ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮه ﻫﺴـﺘﻨﺪﮐﻪ ﻫﺮﮐﻼﻣﯽرا ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺣﻀـﺮت اﻣﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در اﯾﻦﺧﺼﻮص ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: زﯾﺒﺎ ﺳﺨﻦﺑﮕﻮﯾﯿﺪﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦزﯾﺒﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
اﯾﻦﺟﻬﺎنﮐﻮه اﺳﺖ و ﻓﻌﻞﻣﺎ ﻧـﺪا ﺳﻮيﻣﺎ.
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪﻫﻤﺴـﺮﺷـﻤﺎ،ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻤﺎ را درﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾـﺪ، وﺷـﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑـﻞدﯾﮕﺮانﺑـﺎ اﻟﻘـﺎب زﯾﺒﺎﺧﻄﺎب ﻧﻤﺎﯾـﺪ، و اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾـﺪﮐﻪ ﻫﯿـﭻ ﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﯽﻣﻬﺮيﮐﻼﻣﯽوي واﻗﻊ
ﻧﺸﻮﯾـﺪ، ﭘﺲ: زﯾﺒﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪﺗﺎ زﯾﺒﺎ ﺑﺸـنوید.

سیاست زنانه همسرداری زندگی متاهلی و ازدواج خوب  زناشویی رفتار خانومانه

7.
مستقل باش
یه خانوم جذاب در عین طناز بودن، مستقل بودن رو فراموش نمیکند خانم هایی که در نبود همسرشان یک بستنی هم نمیتوانند برای خودشان بخرند کم کم از چشم همسر میفتند

8.
توجه به آقای خونه
وقتی همسرتان آمد، به احترامش برخیزید، خصوصا مقابل بچه ها... و اگر مشغول کاری هستید؛ رهایش کنید، و با گفتن "خسته نباشید" به کارتان ادامه دهید.
9.
ناز و ادا داشتن، ظرافت کلامی و رفتاری بزرگترین سیاسته .شمرده حرف بزنید، تُن صداتون آروم باشه، لات و زمخت و کوچه بازاری حرف نزنید
10.
مغزش را گاز نزن⁉
اگرشوهرتان خسته است یا ذهن اش به هر دلیلی درگیر است و شما هم نیاز مبرم دارید که مطلبی را با او در میان بگذارید، لطفاً بلافاصله بروید سر اصل مطلب و حاشیه پردازی نکنید. اگر هم میتوانید صبر کنید تا خستگی او در برود و بعد با او راجع به مسائل صحبت کنید.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 تیر 1397 22:11
برای ارسال نظر وارد سایت شوید